Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb obce a zabezpečení rozvoje obce na základě schválených rozvojových koncepcí schválených zastupitelstvem obce. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba (vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu se sestavuje na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem. Na přípravě rozpočtu se pracuje již od 1.7. běžného roku, a to postupně ve třech verzích, z níž poslední je předkládaná ke schválení v zastupitelstvu obce do 31.12. předchozího roku.

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu obce. Součástí závěrečného účtu obce je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu obce.

Návrh rozpočtu a závěrečného účtu obce musí být zveřejněn (na úřední desce a na webových stránkách obce) nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k těmto materiálům mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Filtr 
Zveřejněno Rok Popis Příloha Typ dokumentu
14.02.2017 2016 Závěrečný účet za rok 2016 závěrečný účet
02.05.2017 2017 Rozpočtové opatření č.5 rozpočtové opatření
03.04.2017 2017 Rozpočtové opatření č.3 rozpočtové opatření
04.10.2017 2017 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtové opatření
11.12.2017 2017 Rozpočtové opatření č.13 rozpočtové opatření
13.03.2017 2017 Rozpočtové opatření č.1 rozpočtové opatření
13.03.2017 2017 Rozpočtové opatření č.2 rozpočtové opatření
14.06.2017 2017 Rozpočtové opatření č.7 rozpočtové opatření
14.11.2016 2017 Rozpočet pro rok 2017 rozpočet
25.04.2017 2017 Rozpočtové opatření č.4 rozpočtové opatření
25.09.2017 2017 Rozpočtové opatření č.9 rozpočtové opatření
27.11.2017 2017 Rozpočtové opatření č.12 rozpočtové opatření
30.05.2017 2017 Rozpočtové opatření č.6 rozpočtové opatření
30.10.2017 2017 Rozpočtové opatření č.11 rozpočtové opatření
31.07.2017 2017 Rozpočtové opatření č.8 rozpočtové opatření
02.01.2019 2018 Rozpočtové opatření č.9 rozpočtové opatření
02.07.2018 2018 Rozpočtové opatření č.4 rozpočtové opatření
04.12.2017 2018 Rozpočet pro rok 2018 rozpočet
05.11.2018 2018 Rozpočtové opatření 8 rozpočtové opatření
09.01.2018 2018 Rozpočtové opatření č.1/2018 rozpočtové opatření