Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet

Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb obce a zabezpečení rozvoje obce na základě schválených rozvojových koncepcí schválených zastupitelstvem obce. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba (vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu se sestavuje na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem. Na přípravě rozpočtu se pracuje již od 1.7. běžného roku, a to postupně ve třech verzích, z níž poslední je předkládaná ke schválení v zastupitelstvu obce do 31.12. předchozího roku. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu obce. Součástí závěrečného účtu obce je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu obce. Návrh rozpočtu a závěrečného účtu obce musí být zveřejněn (na úřední desce a na webových stránkách obce) nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k těmto materiálům mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Rok 2026

{FullName:value}{Email:value}

Rok 2025

{FullName:value}{Email:value}

Rok 2024

{FullName:value}{Email:value}

 

17.01.2023Rozpočtové opatření 2/2023

 

{FullName:value}{Email:value}

Rok 2023

{FullName:value}{Email:value}

 

17.01.2023Rozpočtové opatření 2/2023

 

{FullName:value}{Email:value}

Rok 2022

{FullName:value}{Email:value}

 

17.01.2023Rozpočtové opatření 2/2023

 

{FullName:value}{Email:value}

Rok 2021

{FullName:value}{Email:value}

 

{FullName:value}{Email:value}

 

{FullName:value}{Email:value}

Rok 2020

{FullName:value}{Email:value}

 

17.01.2023Rozpočtové opatření 2/2023

 

{FullName:value}{Email:value}

Rok 2019

{FullName:value}{Email:value}

 

17.01.2023 Rozpočtové opatření 2/2023 6437be238a474-ro-02.2023.pdf

 

{FullName:value}{Email:value}

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00