Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Přílohy:
File
Download this file (CEZstrom2018.PDF)CEZstrom2018.PDF

UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

(plný text v přiloženém pdf souboru)


Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah").

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Obec Starý Máteřov po dohodě s obcí Dubany, umožní obyvatelům Duban hru (primárně určeno na tenis) na svém multifunkčním hřišti.
Rezervace se provádí přes OÚ Dubany. Obec Dubany registrační poplatek uhradila a pro občany Duban je hra zdarma. 

Pobyt na hřišti se řídí pravidly obce Starý Máteřov viz. http://www.starymaterov.cz/menu/mult-hriste/. Upozorňujeme na vhodnou obuv, nelze hrát např. v kopačkách!

Pravidla jsou s tou výjimkou, že kontaktní osobou bude OÚ Dubany. Tam se hlásí případné nápady, stížnosti, problémy a i rezervace.

Podmínkou pro rezervaci je trvalý pobyt v obci Dubany a řádné vracení klíčů.

Volné termíny vhodné k rezervaci je možné zkontrolovat zde: http://www.supersaas.cz/schedule/starymaterov/UMT

Kontakt na rezervaci: 

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.: 606 772 061 (rezervaci zašlete SMS)
 • osobně v úředních hodinách na OÚ

Rezervace vám po úspěšném zarezervování bude potvrzena a je možnost si ji i prohlédnout na rezervačním portále.

V potvrzené rezervaci bude i informace o čase, kdy je možno vyzvednout klíče od hřiště (proti podpisu).

Jedná se o pilotní nastavení a do budoucna bychom chtěli proces zjednodušit. Bude záležet na vašem zájmu a na úrovni výpůjčkové morálky.

Uvítáme připomínky.

Přejeme příjemnou hru.

OÚ Dubany

 

Internetový mapový server GObec představuje ucelený mapový informační geoportál pro Dubany. Využívá mapové podklady on-line z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadný systém a poskytuje tak uživatelům a obci, ucelený pohled na své správní území.

Mapový server GObec umožňuje veřejně prezentovat na internetu mapové podklady a dokumenty o území obce v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. 

V současné době je on-line napojení na servery ČÚZK přes službu WSDP, to umožňuje dle určených přístupových práv:

WSDP KN – webová služba dálkového přístupu do katastru nemovitostí, je plnohodnotná služba dálkového přístupu do KN pro webové aplikace a umožňuje především:

 • Vyhledávání parcel dle různých kritérií – čísla a podlomení parcely, číslo popisné, list vlastnictví (LV) či identifikace vlastníka (IČ, název, jméno, RČ)
 • Určení parcel výběrem v mapě – bodem, linií, plochou, sousední parcely
 • Ukládání výběrů parcel do seznamů s názvem a barevným rozlišením
 • Práce s uloženými seznamy parcel – editace obsahu, zobrazování seznamů parcel v mapě, připojování dokumentů k seznamům
 • Možnost exportů seznamů parcel do XLS, SHP (S-JTSK) pro další účely
 • Úplné a částečné výpisy LV ve formátu PDF z dálkového přístupu KN s volbou získání historického stavu
 • Napojení na systém VITA – pro stavební řízení aj.

Majetek obce/města – automaticky generovaná vrstva parcel ve vlastnictví obce/města na základě on-line údajů ČÚZK s kontrolou platnosti dat v cyklu 24 hodin.

 

V letošním roce se chystáme zavést následující moduly:

 • Hlášení závad – modul pro komunikaci s veřejností
 • Evidence majetku – závěrky, oceňování, podklady pro audit
 • Krizové řízení v mapě pro mimořádné události
 • Pasportizace – modul pro kompletní tvorbu a správu pasportů

V sobotu 6.1.2018 procházeli naší obcí Kašpar, Melichar a Baltazar. V rámci Tříkrálové sbírky vybrali v naší obci 3 637,- Kč. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.

Děkujeme všem dárcům