Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Povinně zveřejňované informace

Klikněte na řádek s textem co Vás zajímá a otevře se vám požadovaná informace.

1. Oficiální název

Obec Dubany

2. Důvod a způsob založení

Obec Dubany je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vzniklo na základě zákona (z. č. 367/1990 Sb., o obcích; z. č. 128/2000 Sb., o obcích).

Obec Dubany je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec Dubany spravuje své záležitosti samostatně.

Výkon samostatné působnosti (samospráva)
Při výkonu této působnosti se město řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Výkon státní správy (přenesená působnost)
Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, dále se řídí obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
 
 
Související právní předpisy

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce pro volební období 2022-2024.

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů Zastupitelstva obce je 7.

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (je-li zřízen) ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Starostka je uvolněná funkce a ostatní členové obecního zastupitelstva jsou neuvolnění. Volba proběhla 17.10.2022 v 19:30.

Odkazy

 • Jednací řád zastupitelstva obce
 • Jednací řád výborů zastupitelstva obce
 • Usnesení, zápisy , program ZO
Jméno Pozice Mobil
Iva Kučerová Starostka 723870820
Leoš Konrád Místostarosta 606772061
Martin Hurdálek Člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru 603146570
Dagmar Haldová Člen zastupitelstva, předseda finančního výboru  
Pavel Ročňák Člen zastupitelstva, předseda pořádkového výboru 724306828
Jana Hrušková Členka zastupitelstva, předsedkyně kulturního výboru  
Martin Matuška Člen zastupitelstva, předseda stavebního výboru 777113942

Na ustavující schůzi zastupitelstva byly jednohlasně schváleny následující výbory:

Martin Hurdálek- předseda kontrolního výboru
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, - kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, - plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 Dagnar Haldová - členka zastupitelstva, předseda finančního výboru
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, - plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Jana Hrušková - členka zastupitelstva, předsedkyně kulturního výboru

Pavel Ročňák - člen zastupitelstva, předseda pořádkového výboru

Martin Matuška - člen zastupitelstva, předseda pořádkového výboru

4. Kontaktní spojení

4.1
Kontaktní poštovní adresa
  Obec Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
4.2
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 
 Dubany 23, 530 02 Pardubice
4.3
Úřední hodiny
  úterý
17:00 - 19:00
  středa
09:00 - 13:00
 
V ostatní dny si lze sjednat schůzku po předchozí domluvě.
4.4
Telefonní spojení
  Mobilní telefon
+420 723 870 820
4.5
Čísla faxu
  bez faxu  
4. 6
Adresa internetové stránky
  www.dubany.cz  
4. 7
Adresa e-podatelny
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
4. 8
Další elektronické adresy
 
datová schránka
vekbk36
 
e-mail (obecná adresa)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Bankovní spojení

2800857001/2010

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

00580457

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00580457

8. Seznam dokumentů

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Územní plán

 

8.2 Rozpočet obce

Rozpočet obce

 

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Texty výše uvedených zákonů a dalších právních předpisů České republiky
obsažených ve Sbírce zákonů od roku 1945, které jsou aktuálně platné a současně
účinné, lze nalézt na Portálu veřejné správy České republiky.

Do  výše uvedených právních předpisů lze nahlédnout v úředních hodinách na OÚ Dubany.

 

14.2. Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva

18. Poskytnuté informace

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00